m20
Nummer m20
Technik Acryl/Polyaethylene
Masse 40x50 cm
Preis 1'250.-
m20